สำนักศึกษาทั่วไป

เกี่ยวกับสำนักศึกษาทั่วไป


สำนักศึกษาทั่วไป
(General Education)

สำนักศึกษาทั่วไป เป็นสำนักที่ดูแลการเรียนการสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education) (TQF: HEd) "หมวดวิชาศึกษาทั่วไป" หมายถึง "หมวดวิชาที่ เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ ให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง เข้าใจ และเห็นคุณค่าของ ตนเอง ผู้อื่น
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เป็นหมวดวิชาหลักที่มีความสำคัญของหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาคู่กับกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ(Professional Education) เพื่อกำหนดคุณลักษณะของบัณฑิตให้มีความสมบูรณ์ตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัยในความเป็นเทคโนโลยีตามกรอบของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปในหลักสูตรระดับปริญญาตรี มีความมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถบูรณาการองค์ความรู้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปนี้เข้ากับหมวดวิชาชีพเฉพาะแล้วสามารถที่จะทำงานวิชาชีพพร้อมๆกับอยู่ในสังคมแห่งการทำงานและสังคมแวดล้อมในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จในชีวิตการทำงาน
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามเล็งเห็นความเป็นอัตลักษณ์ของคุณลักษณะแห่งบัณฑิต จึงได้บูรณาการองค์ความรู้ด้านต่างๆที่บัณฑิตพึงมีเมื่อจบการศึกษาไปแล้วเพื่อให้บัณฑิตของวิทยาลัยสามารถประกอบสัมมาอาชีพอย่างมีความสามารถและพร้อมกันนั้นมีความสุขในสังคมการทำงาน สังคมประเทศและสังคมโลก รู้จักปรับตัวตามสถานการณ์ของโลกในยุคศตวรรษที่ 21 นี้ได้เป็นอย่างดี

ปรัชญา

ปญญา ภูริ ชายเต คือ ปัญญา ย่อมเกิดขึ้นด้วยการฝึกฝน

ปณิธาน

สำนักศึกษาทั่วไป มุ่งพัฒนาบัณฑิตให้คิดเป็น ทำเป็นแก้ปัญหาเป็น เน้นศีลธรรม จริยธรรม และคุณธรรมนำทาง สร้างคุณภาพแบบเก่งดี และมีความสุขอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์

พื้นฐานมั่งคงมุ่งตรงทำดี มีไมตรีจตเร่งคิดอ่านเขียน

พันธกิจ

  • • จัดการศึกษารายวิชาพื้นฐานให้บัณฑิตมีอัตลักษณ์ที่ตอบสนองต่อความต้องการของธุรกิจและอุตสาหกรรม
  • • สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่มีคุณค่าสามารถใช้ในวงการอุตสาหกรรมได้
  • • บริการวิชาการ วิชาชีพให้กับชุมชนและสังคม
  • • อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม และเผยแผ่ศิลปวัฒนธรรมไทย
  • • บริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล