สำนักศึกษาทั่วไป

งานวิจัยของอาจารย์ในสำนักศึกษาทั่วไปสำนักศึกษาทั่วไป

 ปีการศึกษา 2557

      1.Radiation from secondary planar source in quantum field theory, Asst. Prof. Pongpich Viriyasirisakul, The 5th Siam GRHEP Cosmo and Theoretical Physics Symposium, Naresuan University.
      2.Power spectrum of Cerenskov radiation in a hollow cylinder, Asst. Prof. Pongpich Viriyasirisakul, Thai Journal of Physics series10.
      3.Photon radiation of helicoidal oscillation string at finite temperature, Asst. Prof. Pongpich Viriyasirisakul, The 6th national science research conference, Burapa university.
      4.The characteristics of power spectrum of Cherenskov radiation of parallel plates, Asst. Prof. Pongpich Viriyasirisakul, The 6th national science research conference, Burapa university.
      5.การศึกษาหลักธรรมาภิบาลและลักษณธทางจิตที่มีผลต่อพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและเจ้าพนักงานตามกฎหมาย(กรณีศึกษา), อาจารย์เกรียงศักดิ์ ราชโคตร์, วารสารมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี, 2557

 ปีการศึกษา 2558

      1.กรณีศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมก่อนและหลังการเรียนการสอนธรรมศึกษาของนักศึกษาปริญญาตรี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม, อาจารย์กัลยาณี เดชปรีชา เผยแพร่ 27 พ.ย. 2558
      2.ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องดื่มสมนไพรของผู้บริโภค อ.บางกรวย จ.นนทบุรี, อาจารย์กิจสดายุทต์ สังข์ทอง นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 “เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาชาติ” 2558 วทส
      3.การจัดเรียงตัวของวัสดุเชิงเม็ดเนื่องจากการสั่นใน 1 มิติหรือ 2 มิติ ที่ความถี่และแอมพลิจูดต่างๆ, ผศ.ดร.พงษ์พิชญ์ วิริยะศิริสกุล นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 “เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาชาติ” 2558 วทส
      4.บทบาทผู้นำสตรีในการพัฒนาชุมชน (กรณีศึกษา), วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม, 2559

 ปีการศึกษา 2559

      1.กรณีศึกษาเพลงพื้นบ้านขอทานเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม, อาจารย์กัลยาณี เดชปรีชา เผยแพร่ 14 ก.ค. 2559
      2.มนต์เน่ห์เพลงกล่อมลูก ภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี, อาจารย์กัลยาณี เดชปรีชา นำเสนอขอทุนวิจัยจากกระทรวงวัฒนธรรม
      3.การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการอย่างยั่งยืนระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบปกติแบบออนไลน์ CAI วทส, เสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 “นวัตกรรมและงานวิจัย กลไกพัฒนาประเทศ” ที่ วทส, 14 ก.ค. 2559
      4.The estimate of acceleration caused by the gravity by simple physical pendulum for use in physics lab.1 for engineering, อาจารย์นภารวี ไวขุนทด, การประชุมนำเสนอผลงานบัณฑิตวิทยาลัย วทส, 2559