สำนักศึกษาทั่วไป

สำนักศึกษาทั่วไป


การพัฒนาบุคลากรภายใน

 • บุคลากรภายในสำนักสามัญศึกษาเข้าร่วมสัมมนาเรื่องการทำแผนงานโครงการและการจัดทำ SAR(Self Assessment Report)
 • บุคลากรภายในสำนักสามัญศึกษาเข้าร่วมอบรมวิจัยเบื้องต้น
 • บุคลากรภายในสำนักสามัญศึกษาเข้าร่วมอบรมผู้ดูแลระบบบริการการศึกษา
 • บุคลากรภายในสำนักสามัญศึกษาเข้าร่วม อบรมสัมมนาทั้งภายในภายนอกตลอ ดปีการศึกษา 2552
 • บุคลกรภายในสำนักสามัญศึกษาจัดทำแผนการสอน ประมวลการสอนเพื่อความพร้อมทุกด้าน
 • บุคลากรภายในสำนักสามัญศึกษาเขียนแผลิตตำรา เอกสารประกอบการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการเรียนการสอน
 • บุคลกรภายในสำนักสามัญศึกษษเสนอแนวทางการวิจัย (ProposalX และจัดทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

  การพัฒนาบุคลกรจากหน่วยงานภายนอก

  สำนักสามัญศึกษาส่งบุคลกรเข้ารับการอบรมสัมมนากับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตลอดปีการศึกษา 2552 ตรงตามความรู้ความสามารถและประสอบการณ์ ของบุคลากร