สำนักศึกษาทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักศึกษาทั่วไป


  รายละเอียดของการประกาศ
  หัวข้อประกาศ :: เรื่อง เตรียมความพร้อมในการสอบเทียบโอนความรู้ ภาคเรียนที่ 1/2561
  รายละเอียด ::
          เพื่อให้การดำเนินงานจัดสอบเทียบโอนความรู้ หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง และมีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์การวัดประเมินผลของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม รวมถึงสร้างความพึงพอใจให้กับนักศึกษา  สำนักศึกษาทั่วไป จึงขอให้นักศึกษามีการเตรียมความพร้อมในรายวิชาที่ขอสอบเทียบโอนความรู้ โดยมีกำหนดการจัดสอบในวันที่ 16 และ 23 กันยายน 2561 เวลา 09.00 – 15.40 น. ในส่วนของสถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
  ทั้งนี้ นักศึกษาจะต้องติดต่อคณะ/สาขาวิชาที่ตนเองสังกัด ภายในวันที่ 1 กันยายน 2561 เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนปฏิบัติการสอบเทียบโอนความรู้ และสามารถสอบถามข้อมูลเนื้อหารายวิชาเพิ่มเติมได้ที่อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา หรือที่สำนักศึกษาทั่วไป ห้อง 9812 ชั้น8 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม  
   
  อนึ่ง สำนักศึกษาทั่วไป ยังได้ดำเนินการจัดติวสรุปเนื้อหารายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในการสอบเทียบโอนความรู้ ภาคเรียนที่ 1/2561 โดยมีกำหนดการในวันเสาร์ที่ 15 และ 22 กันยายน 2561 ตามตารางรายวิชา ดังนี้ (ตามเอกสารแนบ)
   
  จึงเรียนมาเพื่อชี้แจงให้ทราบโดยทั่วกัน
  ประกาศ  ณ วันที่   16  สิงหาคม  พ.ศ.  2561 
  สำนักศึกษาทั่วไป วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
  ไฟล์แนบ :: [เอกสารดาวน์โหลด]
  วันที่ลงประกาศ :: 2018-08-18