สำนักศึกษาทั่วไป

คณาจารย์ประจำสำนักศึกษาทั่วไป
อาจารย์ ผศ.ดร.พงษ์พิชญ์ วิริยะศิริสกุล
ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป
Degree
ระดับปริญญาเอก Ph.D. (Physics) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ระดับปริญญาโท วท.ม. (ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระดับปริญญาตรี วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 
หน้าที่รับผิดชอบ
 • บริหารงานสำนักศึกษาทั่วไป
--------------------------------------------------------------------------
อาจารย์ อาจารย์ กิจสดายุทต์ สังข์ทอง
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสำนักศึกษาทั่วไป
Degree
ระดับปริญญาโท Master of Arts (India Phiosophy) University of Madras
ระดับปริญญาตรี ครุศาสตร์ (พธ.บ.) สาขาการสอนสังคมศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 
รับผิดชอบรายวิชา
 • ทักษะการเรียนรู้สู่ความสำเร็จ
 • จริยศาสตร์
 • การพัฒนาบุคคลิกภาพ
 • จิตวิทยาทั่วไป

หน้าที่รับผิดชอบในสำนักฯ

 • หัวหน้างานวางแผนและพัฒนา
เบอร์ติดต่อภายใน 02 8785081-2
--------------------------------------------------------------------------
อาจารย์ อาจารย์ เกรียงศักดิ์ ราชโคตร์
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสำนักศึกษาทั่วไป
Degree
ระดับปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สถาบันราชภัฏธนบุรี
ระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) สถาบันราชภัฏธนบุรี
 
รับผิดชอบรายวิชา
 • สังคม เศรษฐกิจและการเมือง
 • มนุษยสัมพันธ์

หน้าที่รับผิดชอบในสำนักฯ

 • หัวหน้างานวิชาการและวิจัย

เบอร์ติดต่อภายใน 02 8785081-2

 

--------------------------------------------------------------------------
อาจารย์ อาจารย์ นภารวี ไวขุนทด
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสำนักศึกษาทั่วไป
Degree
ระดับปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  วทม.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต  วทบ.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 
รับผิดชอบรายวิชา
 • พื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • มนุษย์กับวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
 • ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1
 • ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2
 • ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1
 • ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2

หน้าที่รับผิดชอบในสำนักฯ

 • งานวิชาการและวิจัย

เบอร์ภายใน 02 8785081-2

 

--------------------------------------------------------------------------
อาจารย์ อาจารย์ กฤตยา ศุภมิตร
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสำนักศึกษาทั่วไป
Degree
ระดับปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วทม. วิทยาศาสตร์การกีฬา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วทบ. วิทยาศาสตร์การกีฬา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
รับผิดชอบรายวิชา
 • แบดมินตัน
 • เทเบิลเทนนิส
 • พลศึกษาและนันทนาการ

หน้าที่รับผิดชอบในสำนักฯ

 • งานหลักสูตรและสอบวัดเทียบโอน

เบอร์ติดต่อ ภายใน 02 8788051-2

--------------------------------------------------------------------------
อาจารย์ Miss Rutchel Refuerzo Morados
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำฝ่ายภาษาต่างประเทศ
Degree
ระดับปริญญาโท Master of in Teaching - Major in Math (MAT - Math)
ระดับปริญญาตรี Bachelor of Secondary Education - Major in Math (BSEd - Math)
 
--------------------------------------------------------------------------
อาจารย์ อาจารย์ สุมาตรา ศุภขจรวนิช
ตำแหน่ง เลขานุการสำนัก
Degree

ระดับปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต ค.ม. (บริหารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต บธ.บ.(การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

หน้าที่รับผิดชอบ

 • ทำหน้าที่เลขาสำนักศึกษาทั่วไป

เบอร์ติดต่อภายใน 02 8785081-2

--------------------------------------------------------------------------

 


" สำนักศึกษาทั่วไป "